Digitaliseerimise juhtimine

Digitaliseerimise juhtimise teenused moodustavad ühtse terviku ettevõttele, kes soovib süsteemselt arendada oma digitaliseerimise taset.

Alustame inspireerivast koolitusest, milles selgitame miks digitaliseerimine ei ole enam vaba valik vaid turu nõue. Jätkame üle-ettevõttelise digitaliseerimise analüüsiga, mida toetab ka EAS meetmega “Digitaliseerimise teekaardi toetus”. Meetme järjekordne voor peaks avanema 2024 esimeses kvartalis. Lisaks teostame eriprojekte tarkvara juurutuste ette valmistamiseks. Kogume ärinõudeid, koostame lähteülesandeid ning hindame tarkvarajuurutuste tulevikus saadavat ärikasu.

koosolek-kohvitass-arvutid

Digitaliseerimise teekaardi koostamine

Digitaalse arengu tegevuskava paneb aluse iga ettevõtte süstemaatilisele arengule. Läbi mõeldud ja hoolikalt koostatud tegevuskava aitab ettevõtte arendamisel hoida fookust ning maandada digiinvesteeringutega seotud riske.

Teostame üle-ettevõttelist digitaliseerimise analüüsi ja koostame digitaalse arengu visiooni ja tegevuskava kuni kolmeks aastaks. Arenguplaan sisaldab terviklikku ülevaadet olemasolevatest kitsaskohtadest ja nende likvideerimiseks vajalikest lahendustest. Kõik tulevased parendusprojektid on järjestatud nende olulisuse ja mõju ulatuse järgi.

Digitaliseerimise Teekaardi projekti käigus analüüsitakse ettevõtte protsesse ning tuvastatakse probleemid ja valdkonnad, kus digitaalne innovatsioon annab koheselt kõige kiireimaid tulemusi. Koostatakse digitaalse äriarengu tegevuskava ehk teekaart. Lisaks hinnatakse parendusprojektide investeerimisvajadusi ning nende realiseerimisest saavutatavat tuleviku ärikasu.

Koolitus – Kuidas muutuda digivisionääriks 4 tunniga

Digivisionäär on võtmeisik ettevõtte digitaalse arengu juhtimisel. Ta on ühekorraga nii eestvedaja kui analüütik. Tunneb uusi tehnoloogiaid, trende ja suundumusi ning aitab ettevõttel kohaneda kiiresti muutuva digimaailmaga.

Digivisionääriks arenemine nõuab aega, pühendumust ja süstemaatilist õppimist, eksperimenteerimist ja reaalseid praktilisi kogemusi.
Inspireeriv koolitusprogramm „Kuidas muutuda digivisionääriks 4 tunniga“ aitab osalejatel paremini mõista Digivisionääri rolli, arendada analüüsi- ja probleemilahendusoskusi ning õppida looma ja ellu viima tõhusaid digitaalseid parendusi ettevõttes

Ärinõuete kirjeldamine tarkvara juurutuseks

Dokumenteeritud ärinõuded on tarkvara juurutamise aluseks, et süvitsi mõista ettevõtte vajadusi ja eesmärke ning tagada, et uus tarkvara vastab nendele vajadustele.

Ärinõuete analüüs aitab tuvastada võimalikke riske ja probleeme varakult, mis võimaldab neile lahendusi leida enne tarkvara rakendamist. See vähendab tulevikus tekkida võivaid kulukaid vigu või ebatõhusaid lahendusi.
Analüüsi käigus oleme tavapäraselt jaotanud kaardistatud ärinõuded nelja kategooriasse nende olulisuse alusel:

  1. Kriitilised nõuded (Must Have) – kriitise tähtsusega nõuded, mis peavad projektis, tootes sisalduma. Tegemist nõuetega, mille eiramine tähendab projekti ebaõnnestumist;
  2. Olulised nõuded (Should Have) – kõrge prioriteediga nõuded, mis pole kriitilised, aga on kasutajatele olulised ja kõrge väärtusega. Täidavad prioriteetide nimekirjas olulisuselt teise koha;
  3. Soovitavad nõuded (Nice to have) – soovitavad nõuded, mis pole otseselt vajalikud;
  4. Eiratavad nõuded (Wont have) – nõue, mida ei hakata arendama, kui võidakse tulevikus lisada

Investeeringu ärikasu ja tasuvuse hindamine

Investeeringute tasuvuse arvutamine ja tulevikus saavutatava ärikasu hindamine on oluline samm investeerimisotsuste tegemisel. Tasuvus sõltub paljudest teguritest, sealhulgas investeeringu suurusest ja -perioodist, riskitasemest ja investeeringu otsestest ja kaudsetest (mitterahalistest) mõjudest.

Teenus sisaldab kavandatava investeeringu otseste ja kaudsete mõjude analüüsi, riskide tuvastamist, finantstasuvuse leidmist, investeerimisprojektide võrdlemist ja seejärel tehtud investeeringu mõju jälgimist. Analüüsi käigus kombineerime erinevaid metoodikaid, et iga konkreetse projekti puhul saavutada parim võimalik tulemus.

Lähteülesanded tarkvara juurutuseks

Ärikasule orienteeritud lähteülesanne aitab teha õigeid valikuid tarkvara valikul, arendamisel ja juurutamisel.

Kaardistatud protsesside, rollipõhiste kasutuslugude ja kogutud ärinõuete baasil aitame koostada tarkvara lähteülesande. Seda nii olemasolevate tarkvarade valimiseks ja juurutamiseks kui ka uute tarkvarade või funktsionaalsuste arendamiseks.

Lähteülesande eesmärk on pakkuda terviklikku arusaama projekti ulatusest, eesmärkidest, nõuetest ja muudest olulistest elementidest. See dokument aitab suunata ja juhtida kogu arendustööd ning tagab, et kõik osapooled mõistaksid projekti raamistikku ja ootusi.

Võta ühendust ja küsi lisa

Toomas Olli

Linkedin

Juhtiv ärikonsultant