TMB Element – Projekt: Digitaalse innovatsiooni programmi i-Ettevõte ärianalüüsi esimese etapi tööd

OIXIO Digital

Lähteülesanne: TMB juhtkonna poolt püstitatud eesmärk sisaldas ettevõtte tulemuslikkuse tõstmist ja protsesside jälgitavuse parandamist, kasutades digitaalse innovatsiooni võimalusi.

Tulem: Ärianalüüsi käigus anti ülevaade ettevõttes kasutusel olevatest infosüsteemidest ning nende funktsionaalsest seosest äriprotsessidega. Kaardistatud äriprotsesse hinnati lähtuvalt nende mõjust ja olulisusest väärtusahelas, ressursimahukusest ning digitaliseerituse tasemest.

Analüüsi lõppraport sisaldab tulevikuvisiooni ettevõtte protsesside digitaliseerimisest ning ärikasu põhist tegevuskava muudatuste elluviimiseks. Visioon ja tegevuskava on jaotatud kolme etappi:

  1. Digitaalse innovatsiooni lahendused, mis annavad koheselt kõige kiiremaid tulemusi;
  2. Stabiilse arengu suunised Digitaalse Innovatsiooni rakendamiseks;
  3. Julged ideed tulevikuks.