Kandidatų privatumo politika

X_light_gray_rgb@2x

Ši Kandidatų privatumo politika (toliau – Politika) nustato taisykles kaip UAB „OIXIO“ tvarko kandidatų į darbo vietą asmens duomenis.

Siekdami užtikrinti atitiktį taikomiems teisės aktų reikalavimams, mes taikome visas būtinas ir pažangias technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. Pabrėžiame, kad šios Politikos sąlygos gali būti periodiškai keičiamos, atnaujinamos ir papildomos, siekiant užtikrinti kaip įmanoma aukštesnio lygio Jūsų asmens duomenų apsaugą bei mūsų teikiamų paslaugų kokybę. Šios Politikos teksto apačioje rasite duomenis, susijusius su šios Politikos atnaujinimu ir paskutinės redakcijos data.

Politikoje naudojamų sąvokų apibrėžimai

BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

Taikomi teisės aktai – BDAR, ADATĮ arba kiti atitinkamu metu paskelbti ES teisės aktai, taip pat bet kokie nacionaliniu ar tarptautiniu mastu privalomi duomenų apsaugos įstatymai ar reglamentai.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Mes siekiame, kad mūsų atliekami Asmens duomenų tvarkymo veiksmai visais atvejais atitiktų Taikomų teisės aktų, šios Politikos ir mūsų Bendrovės vidaus Asmens duomenų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Norėdami užtikrinti Jūsų pasitikėjimą mūsų Bendrove, kylant bet kokiems klausimams, susijusiems su Jūsų Asmens duomenų apsauga, prašome kreiptis į mus šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

1. Kandidatų į darbo vietą atrankos tikslais tvarkomų asmens duomenų kategorijos.

Vykdydami personalo atrankas, vertindami potencialių darbuotojų kandidatūras, mes tvarkome atitinkamus Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų arba iš kitų trečiųjų asmenų, jei toks duomenų perdavimas yra teisėtas ir pagrįstas.

Kandidatų į darbo vietą atrankos tikslais tvarkomi asmens duomenys:

Vardas, pavardė, gimimo data, adresas (arba gyvenamosios vietos vietovė), telefono numeris, el. pašto adresas, informacija apie išsilavinimą, mokymus ir seminarus, kuriuose buvo dalyvaujama, kita informacija apie turimą kvalifikaciją; duomenys apie darbo patirtį (esama ir buvusios darbovietės, darbo laikotarpis, užimtos ir užimamos pareigos, darbo metu vykdyti projektai, įgyta patirtis), duomenys apie išklausytus kursus, seminarus bei kitas kvalifikacijos tobulinimo priemones, duomenys apie mokamas kalbas, duomenys apie darbo kompiuteriu įgūdžius, duomenys apie trečiųjų asmenų pateiktas rekomendacijas, tokių asmenų kontaktiniai duomenys, taip pat ir kiti duomenys, kuriuos pateikiate mums kartu su savo gyvenimo aprašymu (CV) ar kitais dokumentais, susijusiais su Jūsų kandidatūra, jos įvertinimu.

Atitinkamais atvejais taip pat tvarkome specialiųjų kategorijų asmens duomenis, pvz. duomenis apie sveikatą ir duomenis apie neišnykusį teistumą už tyčinius nusikaltimus.

Duomenis apie teistumą mes tvarkysime tik tokiu atveju, jei tai yra būtina, atsižvelgiant į atitinkamos darbo pozicijos specifiką ir jei tai leidžia Taikomi teisės aktai.

Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.)

Personalo atrankos laikotarpiu ir 2 mėn. po atrankos pabaigos arba 2 metus po atitinkamos atrankos, kurioje Jūs dalyvavote ir kurios metu pateikėte duomenis, pabaigos (pagal atskirą Jūsų sutikimą)

Atkreipiame dėmesį, kad kandidatų atrankos tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Jūsų sutikimu. Sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis Jūs išreiškiate pateikdami mums savo CV, pateikdami užpildytas kandidatūros anketas ir kitokius duomenis.

2. Jūsų asmens duomenų šaltiniai

Įprastai Jūsų duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, t.y. kuomet Jūs pateikiate mums savo kandidatūrą su CV bei kitais kanditatūros dokumentais el. paštu, paštu ar tiesiogiai mūsų būveinėse.

Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenis mes galime gauti iš šių subjektų:

 • Lietuvos darbo biržos;
 • Personalo atranką vykdančių bendrovių;
 • Įdarbinimo agentūrų;
 • Darbo paieškos internetinių tinkalalapių bei platformų.

Tam tikrais atvejais atliekame aktyvią atitinkamo personalo paiešką, pasitelkdami profesinius socialinius tiklus kaip „LinkedIn“ ir kt. Gaunant duomenis iš anksčiau nurodytų asmenų, mes preziumuojame, kad šiems subjektams esate davę sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo darbo paieškos tikslais ir esate informuoti, kad duomenys gali būti pateikiami tretiesiems asmenims ir tvarkomi personalo atrankos tikslais.

3. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atitinkamo personalo atrankos metu ir 2 mėn. po atrankos pabaigos.

Jūsų pageidavimu mes taip pat galime Jus įtraukti į potencialių kandidatų į darbo vietą duomenų bazę ir gauti mūsų darbo pasiūlymus, informaciją apie vykdomas personalo atrankas. Jums sutikus dėl Jūsų asmens duomenų įtraukimo į potencialių kandidatų duomenų bazę, Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi 2 metus nuo tokio sutikimo pateikimo dienos.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo.

Pasibaigus Jūsų asmens duomenų tvarkymo laikotarpiui, tolimesnis Jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

4. Jūsų teisės bei jų įgyvendinimas

Taikomi teisės aktai, taip pat ir BDAR, Jums suteikia plačias, kuriomis Jūs galite bet kada pasinaudoti. Žemiau pateikiame Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių sąrašą:

 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir tuo atveju, jei mes Jūsų duomenis tvarkome, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

 • Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu Jūsų manymu mes tvarkome netikslius, neišsamius ar neteisingus asmens duomenis, Jūs turite teisę reikalauti, kad tokią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

 • Teisė atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo

Jei mes tam tikrus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, ko pasekoje nutrauksime Jūsų sutikimo pagrindu tvarkomų duomenų tolimesnį tvarkymą.

 • Teisė pateikti skundą

Tuo atveju, jei manote, kad Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai, pažeisdami Taikomų teisės aktų reikalavimus, raginame kreiptis tiesiogiai į mus, išdėstyti savo nusiskundimus, ko pasekoje galėtume rasti bendrą kompromisą ir kilusio ginčo sprendimo būdą. Vis dėl to, jei Jus netenkins mūsų pastangos esamą situaciją išspręsti taikiai ir kaip įmanoma operatyviau, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Taikomi teisės aktai nustato, kad Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai atitinkami asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis mūsų teisėto intereso pagrindu. Tam tikrais atvejais, atsižvelgus į mūsų teikiamų paslaugų pobūdį, tai gali reikšti, jog paslaugos Jūsų atžvilgiu gali būti apribotos arba išvis negalės būti teikiamos.

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų duomenis. Ši Jūsų teisė gali būti įgyvendinta, jei:

 • Mūsų turimi Jūsų asmens duomenys mums nebėra reikalingi, siekiant nustatytus tikslus pasiekti;
 • Jūsų asmens duomenis tvarkėme vadovaudamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs jį atšaukėte;
 • Nustatome, kad Jūsų interesai viršesni už mūsų numatytus teisėtus interesus (duomenų tvarkymas teisėto intereso pagrindu);
 • Mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys buvo gauti neteisėtai.

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę mūsų reikalauti, kad mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą susiklosčius Taikomuose teisės aktuose nustatytoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs, kaip duomenų subjektas, užginčijate duomenų tikslumą, pateikiate prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų Bendrovės teisėto intereso pagrindu ir pan.).

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 • Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome pasitelkdami automatizuotas priemones, perkeltume kitam duomenų valdytojui. Atsižvelgdami į technines galimybes, Jūsų prašomus perkelti duomenis kitam subjektui perkelsime įprastai kompiuterio skaitomu formatu. Esant realiai techninei galimybei ir jei tai mums nesukels neproporcingų laiko ar finansinių sąnaudų, atitinkamus duomenis, su reikiamais meta-duomenimis persiųsime tiesiogiai Jūsų nurodytam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

5. Jūsų asmens duomenų saugumas

 Atsižvelgiant į tai, kad mūsų Bendrovė siekia apsaugoti Jūsų, kaip duomenų subjekto interesus ir Jūsų asmens duomenų apsaugą, mūsų asmens duomenims tvarkyti Bendrovė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovės vykdomas asmens duomenų saugumo ir konfidencialumo užtikrinimas, be kita ko, apima personalo, IT infrastruktūros, vidaus tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą. Bet kokiu atveju, prieš naudojantis savo asmenine kompiuterine įranga, rekomenduojame užtikrinti, kad Jūsų naudojamas interneto ryšys bei kompiuterinė įranga yra apsaugota sertifikuota programine įranga nuo kenkėjiškų programų, o taip pat kompiuterinėje įrangoje yra aktyvuotos ugniasienės bei kitos apsaugos priemonės.

6. Mūsų kontaktiniai duomenys

Jeigu norite daugiau sužinoti UAB „OIXIO” taikomas asmens duomenų apsaugos priemones, turite nusiskundimų arba norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašome kreiptis į mus telefonu Nr. +370 37 750 565, el. paštu arba adresu Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas.

Politikos galiojimas ir pakeitimai

Naujausios šios Politikos versijos data: 2019-12-19