Privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymas

Už OIXIO tinklalapius ir paslaugų teikimo aplinkas atsakingas darbuotojas yra:
OIXIO, UAB
Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 630 14144
El. paštas: info.lt@oixio.eu

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenys – tai duomenys, kuriuos OIXIO renka, siekdama suteikti paslaugą, identifikuoti asmenį, susisiekti su asmeniu dėl paslaugos suteikimo ar klausimų sprendimo.

OIXIO netvarko jautrių asmens duomenų, apibrėžtų EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS reglamente (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba GDPR arba ES reglamentas 2016/679 (anglų kalba General Data Protection Regulation arba GDPR arba EU Regulation 2016/679)).

OIXIO įsipareigoja saugoti klientų ir vartotojų asmens duomenis bei jų privatumą. OIXIO veikla atitinka visą atitinkamą veiklą ir atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus bei Estijos Respublikos įstatymus, įskaitant EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) 2016/679. OIXIO imasi visų atsargumo priemonių (įskaitant administracines, technines ir fizines priemones), kad apsaugotų renkamus asmens duomenis. Duomenų keitimo ir tvarkymo teisę turi tik tam įgalioti asmenys.

Saugumas

Visi asmens duomenys, gauti lankantis OIXIO interneto svetainėse ir atliekant pirkimus paslaugų aplinkose, yra laikomi konfidencialia informacija. Užšifruotas duomenų perdavimo su bankais kanalas užtikrina pirkėjo asmens duomenų ir banko rekvizitų saugumą.

Toliau pateikiami OIXIO privatumo politikos principai, susiję su asmens duomenų rinkimu, apdorojimu, naudojimu, publikavimu, perdavimu, keitimu, pamiršimu ir ištrynimu.  Nurodyti principai netaikomi juridinių asmenų ir kitų įmonių/įstaigų duomenims tvarkyti ir neapima asmens duomenų tvarkymo svetainėse/paslaugų aplinkose, kurios yra nurodytos mūsų svetainėse/paslaugų aplinkose (išorinės nuorodos).
Įmonei atstovaujantis asmuo (kaip paslaugų užsakovas) nėra fizinis asmuo, tai juridinio asmens, kurio asmens duomenų tvarkymo nereglamentuoja EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679, įgaliotas atstovas.

1. Kokie duomenys yra kaupiami?

 • Lankantis interneto svetainėse renkami nesuasmeninti techniniai duomenys apie lankytoją.
 • Paslaugų aplinkose asmens duomenys taip pat renkami siekiant teikti paslaugas ir identifikuoti asmenis. 
 • Techniniai duomenys apsiriboja naudojamo kompiuterio ar kompiuterių tinklo interneto adresu (IP adresu), kompiuterio interneto naršyklės ir operacinės sistemos programine versija, apsilankymo laiku (laiku, data, metais). IP adresai nėra susieti su asmenį identifikuojančia informacija, išskyrus paslaugų aplinkas, kur tai yra papildoma saugumo priemonė.
 • Duomenys apie apsilankymus svetainėje ir buvimą renkami siekiant tobulinti svetaines ir paslaugų aplinkas bei paversti jas patogesnėmis lankytojams.
 • Paslaugų aplinkose (įskaitant elektroninę parduotuvę) asmens duomenys renkami sutarčių vykdymui ir duomenys asmenis dominančiomis temomis (įskaitant pirkinių krepšelio turinį, pageidavimus, nuostatas, elgesį ir pan.), siekiant pagerinti informacijos perdavimą, kaip tikimasi, ir tokiu būdu pagerinti klientų patirtį vartojant paslaugas ir vykdant tiesioginę rinkodarą.
 • Fizinių asmenų atveju, esant poreikiui, renkami tokie duomenys kaip asmens kodas unikalumui identifikuoti, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, mobiliojo ryšio telefonas, miestas ir šalis – komunikacijos tikslais.
 • Siekdami tvarkyti juridinių asmenų duomenis komunikacijos tikslais renkame įmonės registracijos numerį, PVM mokėtojo kodą, pavadinimą, šalį, adresą, elektroninio pašto adresus, o sąskaitų faktūrų siuntimo tikslais – įmonei atstovaujančių kontaktinių asmenų vardus ir pavardes bei jų elektroninio pašto adresus ir kontaktinius duomenis.
 • Atsiskaitant už prekes ir paslaugas kreditine kortele ar per banko nuorodą, prieigą prie banko kortelės informacijos ir banko duomenų įgyja tik UAB Paysera LT. Užšifruotas duomenų perdavimo kanalas su paslaugų teikėju užtikrina pirkėjo asmens duomenų ir banko rekvizitų saugumą.
 • Asmens duomenys, įkelti į OIXIO aplinką kaip paslaugos dalis ir tvarkomi OIXIO klientų, yra saugomi konfidencialumo reikalavimo, kuris taikomas klientui pasirašius paslaugų sutartį. OIXIO paslaugomis galima naudotis tik sutikus su sutartimi. Sutikimas su sutarties tikrinamas programine įranga, jei ne, prašoma ją priimti.
 • Visi OIXIO aptarnaujantys darbuotojai, kurie dirba su asmens duomenimis, yra apmokyti laikytis EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2016/679 ir savo darbe naudoti saugumo priemones, susijusias su OIXIO klientų aptarnavimu.
 • Sutikimą rinkti su paslauga susijusius ir jai teikti būtinus asmens duomenis duoda užsakovas užsakydamas paslaugą paslaugos užsakymo metu. Užsisakius paslaugą, sutikimas laikomas duotu su atitinkama laiko žyma.

2. Kiek laiko saugomi surinkti duomenys?

 • Tinklalapių ir paslaugų aplinkose surinkti nesuasmeninti techniniai duomenys saugomi neribotą laiką.
 • Asmens duomenys, susiję su personalizuotomis užklausomis ir/ar operacijomis, bus saugomi iki 7 metų nuo paskutinio bendravimo su paslaugų teikėju dėl Buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytos prievolės tvirtinti operacijas. Sąveika apima reakciją į tiesioginę rinkodarą peržiūrint arba paspaudus nuorodą.

3. Kam galima perduoti surinktus duomenis?

 • OIXIO tvarkomi asmens duomenys be asmens sutikimo gali būti perduodami tik institucijai ar asmeniui, turinčiam tam tiesioginę įstatyminę teisę (pavyzdžiui, teismui ar ikiteisminį tyrimą atliekančiam asmeniui) ir pagrįstą poreikį.
 • OIXIO paslaugos ribose klientų tvarkomi asmens duomenys yra laikomi konfidencialiais, o teisė tvarkyti, skelbti ar perduoti šiuos duomenis priklauso tik duomenų savininkui (klientui).
 • OIXIO klientui pageidaujant, OIXIO teikia techninę pagalbą tvarkant duomenis, tačiau tai nekeičia duomenų nuosavybės ir atsakomybės.
 • OIXIO yra asmens duomenų valdytojas, OIXIO perduoda mokėjimų atlikimui reikalingus duomenis duomenų tvarkytojui Maksekeskus AS.

4. Kokias teises asmuo turi į surinktus duomenis?

Teisę susipažinti su savo duomenimis, juos keisti, baigti jų tvarkymą

 • Pagal numatytuosius nustatymus asmens duomenys nebus atskleisti, išskyrus tuos atvejus, kai buvo gautas atitinkamas patvirtinimas (dalyvavimas mokymuose / seminaruose / konferencijose).
 • Visi asmenys turi teisę prieiti prie savo asmens duomenų paslaugų aplinkose.
 • Jei taisymas yra įmanomas, priklausomai nuo paslaugos ir paslaugų aplinkos, tai galima padaryti nedelsiant.
 • Jei asmens duomenų negalima pakeisti, jie nėra pasiekiami, atskleisti svetainėje ar paslaugų aplinkose, prašymas gauti ar ištaisyti duomenis turėtų būti pateiktas mums tokiu būdu, kuris leistų identifikuoti asmenį. Esant galimybei, duomenys išduodami arba ištaisomi per 7 darbo dienas.
 • Jei norite atsisakyti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų visomis ar kai kuriomis temomis, tai galite padaryti iš karto per kiekvieno išsiųsto rinkodaros laiško poraštėje esančią nuorodą. Pakeitimas įsigalioja nedelsiant.
 • Jeigu (nebėra) teisinio pagrindo tvarkyti, atskleisti ar suteikti prieigą prie asmens duomenų, galima reikalauti nutraukti duomenų naudojimą arba ištrinti duomenis, nutraukti duomenų atskleidimą arba nutraukti prieigą prie duomenų. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo kliento duomenimis ir teisėmis, prašymai gali būti pateikiami tik tokia forma, pagal kurią būtų galima nustatyti pareiškėjo tapatybę (pasirašyti skaitmeniniu būdu arba asmeniškai pasirašyti atstovybėje). Pasiliekame teisę atsakyti į tokius prašymus per 30 dienų.
 • Prašymas nebus tenkinamas, jei:
  • tai gali pakenkti kito asmens teisėms ir laisvėms;
  • tai gali sutrukdyti teikti paslaugą arba jos nesuteikti;
  • tai gali trukdyti teisėsaugos institucijų darbui;
  • tai nėra techniškai būtina ir/ar įmanoma;
  • pareiškėjo asmuo nėra teisiškai susietas su duomenimis;
  • neįmanoma identifikuoti pareiškėjo tapatybės.

Privatumo politikos sąlygos jų pakeitimai

Naudodamiesi OIXIO tinklalapiais ir (arba) paslaugų aplinkomis, esate susipažinę su šiais principais ir sąlygomis ir sutinkate su jomis. Pasiliekame teisę prireikus keisti bendrąsias privatumo politikos sąlygas, informuodami apie tai visas susijusias šalis.